Wonen en Ruimtelijke Ordening

Door de jarenlange verwaarlozing van de woningmarkt kent Nederland een schrikbarend tekort van 350.000 woningen. Hierdoor moeten er overal rap nieuwe woningen gebouwd worden. In Gelderland heerst woningnood. Er is de ambitie om voor 2030 100.000 woningen te bouwen in Gelderland en dat is hard nodig.

JA21 Gelderland wil

  • Voldoende kleine woningbouwprojecten in Gelderse steden en dorpen om snel aan de lokale vraag te kunnen voldoen, onder andere door gemeenten te helpen met het makkelijker aanwijzen van grond voor woningen en het verkrijgen van de besluiten die daarvoor nodig zijn
  • Bouwen aan de randen van dorpen, zo houden we de voorzieningen in de dorpen in stand en kunnen jongeren en ouderen in hun dorp blijven wonen
  • Gericht bouwen voor jongeren in de grotere steden (zoals Nijmegen, Apeldoorn, Arnhem en Wageningen)
  • Bouwen voor senioren om zo de doorstroming op de woningmarkt te bevorderen
  • Op het platteland bouwen mogelijk maken binnen rode contouren, denk dan aan schuren vervangen voor woningen
  • Snelle ombouw van geschikte bedrijfspanden naar woninglocaties
  • Betere toegang tot de woningmarkt voor mensen met een kleine beurs, geen voorrang voor statushouders maar gelijke behandeling voor alle woningzoekenden
  • Geen maatregelen vanuit de provincie richting gemeenten die de taakstelling voor het huisvesten van statushouders niet halen
  • Ruimte voor permanente bewoning in recreatieparken